Menu Zamknij

REGULAMIN SMARTKITCHEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

DEFINICJE

 1. Regulamin – Regulamin sklepu udziewczyn.com/sklep; lokalnesloiki.com
 2. Usługodawca/Sprzedawca – SMARTKITCHEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 01-361 Warszawa, ul. Potocka 33, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem pod numerem KRS 0000614857, NIP 5252656694, REGON 364280836.
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której obowiązujące przepisy prawa przyznają prawo do nabywania prawa oraz zaciągania zobowiązań, aktywująca Konto Klienta lub składająca Zamówienie lub zawierająca Umowę za pośrednictwem Sklepu udziewczyn.com ; lokalnesloiki.com
 4. Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Klientem a Usługodawcą, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 5. Danie – danie w słoiku lub innym opakowaniu.
 6. Usługi lokalne słoiki – przygotowywanie dań w słoikach lub innych opakowaniach, ich dostawa oraz prowadzenie Konta Klienta w Serwisie udziewczyn.com/ sklep, lokalnesloiki.com
 7. Sklep udziewczyn.com/sklep, lokalnesloiki.com– sklep internetowy umieszczona pod adresem www.udziewczyn.com i lokalnesloiki.com wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej części, przy wykorzystaniu której Usługodawca oferuje i sprzedaje Klientom swoje usługi;
 8. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny;
 9. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu cywilnego, a mianowicie Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej (składającą Zamówienie lub zawierającą Umowę) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 1 Rozporządzenia 2016/679, odnoszące się do Klientów będących osobami fizycznymi, jak również do osób fizycznych składających oświadczenia woli lub dokonujących czynności faktycznych w imieniu i na rzecz Klientów.
 11. Dzień Roboczy – każdy dzień tygodnia z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo uznanych za dni wolne od pracy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy; ilekroć w postanowieniach Regulaminu jest mowa o dniach, pisanych z małej litery oraz bez wyraźnego wskazania, iż chodzi o Dni Robocze w rozumieniu niniejszego postanowienia, należy przez nie rozumieć dni kalendarzowe.
 12. Konto Klienta – konto systemowe Klienta w Sklepie udziewczyn.com/sklep i lokalnesloiki.com, zabezpieczone indywidualnym loginem i hasłem dostępowym, umożliwiającym dokonywanie zakupu Dania w Sklepie, weryfikację statusu złożonego Zamówienia, przechowywanie i wgląd do historii Zamówień lub dokonanie innych czynności określonych postanowieniami Regulaminu.
 13. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu określający zakres i warunki składania Zamówień i zawierania Umów w Sklepie, stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 14. Rozporządzenie 2016/679 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 15. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia z dnia 30 maja 1014 roku o prawach konsumenta.
 16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta w zakresie zakupu Dania, złożone na zasadach i warunkach określonych przez Sprzedawcę na stronach Sklepu oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu, za pośrednictwem Sklepu udziewczyn.com/sklep i lokalnesloiki.com.
 17. Sklep – sklep internetowy o nazwie handlowej sklep udziewczyn.com/sklep i lokalnesloiki.com znajdujący się pod adresem www.udziewczyn.com i www.lokalnesloiki.com prowadzony przez Usługodawcę, świadczący na rzecz Klientów usługi polegające na sprzedaży Dań, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet, na warunkach określonych w Regulaminie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Usług.
 2. Właścicielem i administratorem Sklepu udziewczyn.com/sklep i lokalnesloiki.com jest Usługodawca.
 3. Regulamin, jako wzorzec umowy w postaci elektronicznej, wiąże klientów zgodnie z art. 384 §2 i 4 Kodeksu Cywilnego.
 4. Usługodawca informuje, że ze względu na publiczny charakter sieci Internet, za pośrednictwem której świadczy drogą elektroniczną usługi, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem między Sklepem udziewczyn.com/sklep lub lokalnesloiki.com, a Klientem.
 5. Treść oraz wygląd Sklepu udziewczyn.com/sklep i lokalnesloiki.com oraz inne materiały udostępniane Klientom w ramach Usług lokalne słoiki stanowią własność Usługodawcy i są objęte ochroną wynikającą z ustawy dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 6. Zamówienie usługi dla osoby niepełnoletniej może dokonać jedynie jej prawny opiekun, który bierze pełną odpowiedzialność za efekty stosowanego jadłospisu.
 7. Przed założeniem Konta Klienta w ramach Sklepu udziewczyn.com/sklep i lokalnesloiki.com, jak również przed dokonaniem zakupów w Sklepie, prosimy o dokładne zapoznanie się z wszystkimi postanowieniami Regulaminu, jak również wszystkimi postanowieniami Polityki Prywatności dostępnej pod następującym adresem internetowym: lokalnesloiki.com w zakładce Jak i gdzie działamy / Regulamin / Polityka Prywatności.
 8. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu wskazują na prawa lub obowiązki Sklepu należy przez nie rozumieć prawa lub obowiązki Sprzedawcy.
 9. Wszelką korespondencję dotyczącą zawieranych / zawartych Umów lub składanych / złożonych Zamówień przez Klientów należy kierować do Sprzedawcy pocztą tradycyjną na następujący adres: U dziewczyn ul. Potocka 33 01-631 Warszawa, bądź w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: kontakt@udziewczyn.com lub telefonicznie pod numerem (+48) 882 001 736.
 10. Treść stron Sklepu udziewczyn.com/sklep i lokalnesloiki.com oraz inne informacje udostępnione przez Sprzedawcę, w tym w szczególności wizerunki przedstawionych Dań na stronach Sklepu udziewczyn.com/sklep i lokalnesloiki.com oraz ich ceny, są wyłącznie zaproszeniem do złożenia Zamówienia lub zawarcia Umowy, a tym samym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego.

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU ZDROWEPUDELKA.COM

 1. Korzystanie ze Sklepu udziewczyn.com/sklep i lokalnesloiki.com jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu
  • dostęp do poczty elektronicznej
  • przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 ub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1 lub nowszej
 2. Klient ma obowiązek podać wyłącznie prawdziwe dane dotyczącego jego osoby. Jest również zobowiązany do aktualizacji swoich danych każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za ewentualne negatywne następstwa braku aktualizacji danych ponosi Klient.
 3. Klient ma obowiązek chronić poufność informacji, które umożliwią dostęp do jego konta w Sklepie udziewczyn.com/sklep i lokalnesloiki.com, w szczególności osobom trzecim. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane udostępnieniem osobom trzecim informacji dających możliwość zalogowania się do jego konta w Sklepie udziewczyn.com/sklep i lokalnesloiki.com
 4. Klient może posiadać tylko jedno konto w Sklepie udziewczyn.com/sklep lub lokalnesloiki.com i zobowiązany jest do korzystania wyłącznie ze swojego konta. Utworzenie Konta Klienta w Sklepie udziewczyn.com/sklep i lokalnesloiki.com jest bezpłatne i następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnianego Klientowi w ramach Sklepu w toku składania Zamówienia (o ile Klient nie ma już utworzonego konta w Sklepie).
 5. Samo przeglądanie treści oraz Usług prezentowanych w ramach Sklepu udziewczyn.com/sklep i lokalnesloiki.com nie wymaga rejestracji oraz aktywowania Konta Klienta.
 6. Konto Klienta jest zabezpieczone indywidualnym loginem i hasłem dostępowym, umożliwiającym dokonywanie zakupu w Sklepie, weryfikację statusu złożonego Zamówienia, przechowywanie i wgląd do historii Zamówień, jak również dokonanie innych czynności określonych postanowieniami Regulaminu. Klient może żądać od Sprzedawcy usunięcia Konta Klienta w każdej chwili, informując o tym Sprzedawcę pisemnie lub w formie korespondencji elektronicznej (e-mail) na następujący adres e-mail: kontakt@udziewczyn.com. Sprzedawca usuwa dane i informacje zgromadzone na Koncie Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 (siedem) dni od daty otrzymania żądania Klienta.
 7. Usunięcie przez Sprzedawcę Konta Klienta bez jego zgody następuje wyłącznie w następujących wypadkach:
  • korzystania przez Klienta z Konta Klienta w sposób niezgodny z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami;
  • posiadania przez Klienta więcej niż jednego Konta Klienta;
  • podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych przez Klienta, zwłaszcza w przypadku gdy będą to dane fałszywe lub dane innej osoby;
  • niezaakceptowania przez Klienta zmiany Regulaminu dokonanego przez Sprzedawcę.
 8. Klient ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w Formularzu rejestracyjnym lub Formularzu zamówienia. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie stanowi warunku założenia Konta Klienta, czy też dokonania zakupów w Sklepie. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysyłanej w ramach usługi Newsletter.
 9. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu lub mediach społecznościowych. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 10. Klient ma obowiązek korzystać ze Sklepu udziewczyn.com/sklep i lokalnesloiki.com zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i dokonywania czynności za jej pośrednictwem.
 11. Klientowi w trakcie korzystania ze Sklepu udziewczyn.com/sklep i lokalnesloiki.com nie wolno posługiwać się treściami o charakterze bezprawnym, także naruszającym prawa Usługodawcy lub osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi, sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania.

USŁUGI UDZIEWCZYN.COM

 1. Zakres usług świadczonych przez Sprzedawce obejmuje:
  • przygotowywanie gotowych do spożycia Dań
  • odbiór własny lub dostawę Dań na adres wskazany przez Klienta, w miastach objętych zasięgiem dostaw, których aktualna lista dostępna jest w Sklepie udziewczyn.com/sklep/ i lokalnesloiki.com w zakładce: Jak i gdzie działamy / dostawa lub odbiór
  • prowadzenie Konta Klienta w Sklepie udziewczyn.com/sklep lub lokalnesloiki.com
 2. Informacje o Daniach podane są na stronie internetowej Sklepu udziewczyn.com/sklep i lokalnesloiki.com w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe i ceny.
 3. Sklep udziewczyn.com/sklep i lokalnesloiki.com podaje szczegółowe informacje o rodzajach oferowanych Dań oraz ich kompozycji.
 4. Minimalna ilość Zamówienia to 1 sztuka.
 5. Zryczałtowane ceny Dań określone są w Sklepie udziewczyn.com/sklep i lokalnesloiki.com
 6. Ceny Dań określone są w polskich złotych (zł) i są cenami brutto, zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
 7. Ceny Dań nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw będącym zestawieniem dostępnych rodzajów dostaw i ich kosztów ponoszonych przez Klienta, znajdującym w zakładce: Jak i gdzie działamy – dostawa lub odbiór
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowej lub stałej zmiany parametrów Usług lokalne słoiki, w tym do wprowadzania do oferty nowych oraz wycofywania wcześniej oferowanych rodzajów Dań, zmiany ich cen, a także wprowadzania dostaw do wcześniej nieobsługiwanych miast, jak i rezygnacji z dostaw do miast wcześniej obsługiwanych.
 9. Klient może składać Zamówienia na Dania przez Sklep udziewczyn.com/sklep i lokalnesloiki.com przez 7 dni w tygodniu/ 24 godziny na dobę. Zakup Dań może się odbywać wyłącznie w trybie składania Zamówień zgodnie z zasadami określonymi postanowieniami niniejszego paragrafu. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu udziewczyn.com/sklep o lokalnesloiki.com udostępnionego przez Sprzedawcę, Klient powinien stosować się do wszystkich instrukcji pojawiających się na stronach www. Sklepu, w szczególności powinien podjąć następujące kroki:
  • wejść na stronę Sklepu udziewczyn.com/sklep lub lolaknesloiki.com przy czym wymagania techniczne wymagane w celu korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu zostały wskazane w postanowieniach Działu III ust. 1 Regulaminu;
  • zalogować się na Konto Klienta (o ile zalogowanie nie miało miejsca wcześniej) przy użyciu indywidualnego loginu i hasła dostępowego;
  • w celu złożenia Zamówienia Klient powinien wybrać prezentowane na stronach Sklepu, Danie oraz datę dostawy lub odbioru w jakiej Danie będzie dostarczane lub odbierane, jak również określić liczbę zamawianych Dań a następnie wprowadzić go do koszyka zakupów poprzez skorzystanie z przycisku „do koszyka”;
  • w elektronicznym formularzu Zamówienia powinien wypełnić wszystkie dane wskazane jako wymagane (w szczególności forma płatności i sposób dostarczenia Dania Klientowi), jak również ewentualnie – według wyboru Klienta – dane wskazane jako opcjonalne (stosownie do instrukcji zawartych na stronach Sklepu udziewczyn.com/sklep lub lokalnesloiki.com ) – podanie powyższych danych jest dobrowolne, aczkolwiek podanie danych wymaganych jest niezbędne celem należytego złożenia Zamówienia;
  • powinien zapoznać się dokładnie z treścią postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz dokonać ich akceptacji poprzez zaznaczenie następującego pola wyboru (check box): „Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Sklepu i Polityki Prywatności oraz akceptuję ich warunki” – akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności jest dobrowolna, aczkolwiek niezbędna w celu należytego złożenia Zamówienia;
  • o ile dane Danie dostępne jest na warunkach promocji – cena Dania będzie pomniejszona automatycznie o wartość rabatu;
  • zaakceptować koszyk zakupów poprzez skorzystanie z przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”;
  • po spełnieniu warunków określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu, Zamówienie uznawane jest za złożone przez Klienta.
 10. Klient zobowiązuje się do zapłaty za zamówione Dania, oraz do odbioru zamówionych Dań.
 11. Klient jest zobowiązany uiścić opłatę za zamówione Dania poprzez dokonanie przelewu drogą elektroniczną na rzecz Usługodawcy w systemie płatności online First Data Polcard. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną dla Usługodawcy jest First Data Polska S.A. Brak dokonania płatności rozumianego jako brak zaksięgowania pełnej kwoty płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy w terminie 2 dni od daty potwierdzenia Zamówienia uprawnia Sprzedawcę do anulowania nieopłaconego Zamówienia.
 12. Złożenie Zamówienia w rozumieniu postanowienia ust. 9 niniejszego paragrafu oznacza oświadczenie woli Klienta w zakresie zawarcia ze Sprzedawcą Umowy, zgodnie z treścią złożonego przez Klienta Zamówienia, jak również na warunkach określonych postanowieniami Regulaminu.
 13. Ponadto złożenie Zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, że wszelkie podane przez niego dane w związku ze złożeniem Zamówienia (w tym w szczególności Dane Osobowe) są zgodne z prawdą. Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości. Ponadto Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za negatywne dla Klienta skutki wynikające z podania przez niego nieprawdziwych / nieaktualnych / niekompletnych danych (w tym w szczególności Danych Osobowych); w szczególności zaś wszelką korespondencję (w tym elektroniczną) oraz wszelkie przesyłki doręczone przez Sprzedawcę na adres (w tym elektroniczny) podany w chwili wysyłania korespondencji lub przesyłki, uważa się za doręczone w sposób prawidłowy.
 14. Z uwagi na konsekwencje wskazane w postanowieniu ust. 13 niniejszego paragrafu, Sprzedawca zaleca uważne i dokładne wprowadzenie wszystkich danych Klienta (w tym w szczególności Danych Osobowych) w trakcie aktywowania Konta Klienta lub składania i akceptowania danego Zamówienia. Wszelkie dane wprowadzone przez Klienta w trakcie aktywowania Konta Klienta mogą być poprawiane lub uaktualnianie po każdorazowym zalogowaniu się na Konto Klienta.
 15. Sprzedawca poinformuje Klienta podczas składania Zamówienia, zaś Konsumenta nie później niż w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową ze Sprzedawcą, o łącznej cenie Zamówienia zawierającej podatek od towarów i usług (VAT), kosztach dostawy oraz wszelkich innych kosztach.
 16. W przypadku niedostępności Dania prezentowanego w Sklepie i zamówionego przez Klienta, Sprzedawca poinformuje o tym niezwłocznie Klienta poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta przy aktywowaniu Konta Klienta lub przy składaniu Zamówienia.
 17. W celu umożliwienia Klientowi uzyskania w przyszłości dostępu do wszelkich istotnych postanowień Umowy, Sprzedawca po otrzymaniu złożonego Zamówienia potwierdzi jego otrzymanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie aktywowania Konta Klienta lub składania Zamówienia, poprzez wysłanie treści Zamówienia wraz z istotnymi informacjami o nim, w szczególności cenie zamawianego Produktu wraz z kosztami dostawy, o ile takie istnieją, a także linkiem do Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 18. Status i szczegóły Zamówienia złożonego zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, dostępne są po prawidłowym zalogowaniu przez Klienta na Konto Klienta.
 19. Po potwierdzeniu Zamówienia złożonego przez Klienta zgodnie z postanowieniami ust. 9 niniejszego paragrafu oraz po zaksięgowaniu zapłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy Sprzedawca niezwłocznie przystępuje do realizacji Zamówienia.
 20. Za dzień płatności uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 21. Złożenie przez Klienta Zamówienia na zasadach określonych w niniejszym paragrafie nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy, a jedynie propozycją jej zawarcia przez Klienta. Sprzedawca informuje, iż do zawarcia Umowy dochodzi zgodnie w momencie zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 22. Klient może w Zamówieniu podać dodatkowo dane potrzebne do wystawienia faktury.
 23. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji Klienta np. poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przy rejestracji w Sklepie udziewczyn.com/sklep lub lokalnesloiki.com.
 24. Zgodnie z art. 38 pkt 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, ponieważ przedmiotem usługi przez Usługodawcę jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu i mająca określony, krótki termin przydatności do użycia.
 25. Usługodawca nie odpowiada za przeciwskazania zdrowotne Klienta w stosowaniu Dań, które Klient powinien skonsultować ze swoim lekarzem przed rozpoczęciem korzystania z Dań. Usługodawca informuje, że nie może brać odpowiedzialności za ewentualne skutki korzystania z poleconych Dań.

WARUNKI PRZYJMOWANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIEŃ.

 1. Zamówienia przyjmowane są w Sklepie udziewczyn.com/sklep lub lokalnesloiki.com 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Zamówienia z dostawą na środę przyjmowane są najpóźniej do wtorku do godziny 10:00, Zamówienia z dostawą na sobotę przyjmowane są najpóźniej w piątek do godziny 10:00. Usługodawca zastrzega, że w okresach świątecznych może nastąpić zmiana harmonogramu przyjmowania dostaw.
 3. Zamówienia z odbiorem własnym na wtorek przyjmowane są do wtorku do godziny 10:00, na środę do środy do godziny 10:00, na czwartek do czwartku do godziny 10:00, na piątek do piątku do godziny 10:00 na sobotę do soboty do godziny 10:00, na niedzielę w niedzielę do godziny 10:00. W poniedziałek nie ma możliwości odbioru zamówienia.
 4. Zamówienia są realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w miastach wymienionych na stronie www.udziewczyn.com/sklep lub lokalnesloiki.com w zakładce Jak i gdzie działamy / dostawa lub odbiór.
 5. Dostawy Dań odbywają się w dniach i godzinach ustalonych z Klientem, przy czym są one możliwe codziennie od wtorku do niedzieli w godzinach 13:00 – 19:00. Usługodawca zastrzega, że w okresach świątecznych może nastąpić zmiana harmonogramu dostaw, o czym Usługodawca wcześniej poinformuje Klientów. Usługodawca zastrzega, że w przypadkach, gdy z przyczyn od niego niezależnych realizacja Zamówień będzie we wskazanym przez Klienta terminie niemożliwa, uzgodni z Klientem inny termin realizacji.
 6. Usługodawca zobowiązuje się do realizacji Zamówienia zgodnie ze specyfikacją Dań wybranych przez Klienta z oferty prezentowanej w Sklepie udziewczyn.com/sklep i lokalnesloiki.com.
 7. Usługodawca dostarcza Klientowi wraz z dostawą dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia, a w przypadku faktury gdy podał dane niezbędne do jej wystawienia.
 8. Wszelkie przedpłaty dokonane przez Klienta tytułem zakupu Dania nie stanowią zadatku w rozumieniu przepisu art. 394 Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaliczkę na poczet ceny Dania.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia w przypadku:
  • złożenia Zamówienia w nieprawidłowy sposób, w szczególności poprzez nieprawidłowe wypełnienie formularza;
  • bezskuteczności próby uzgodnienia miejsca i terminu dostarczenia Dania;
  • braku uiszczenia zapłaty ceny za zamówione Dania;
  • naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
 10. Usługodawca informuje, że zakupiona usługa obejmująca przygotowanie i dostawę Dania związana jest każdorazowo z Kontem Klienta w Sklepie udziewczyn.com/sklep i lokalnesloiki.com, w ramach którego została zamówiona i opłacona oraz, że nie ma możliwości zaliczenia danego Zamówienia na poczet innych zobowiązań Klienta lub na poczet zobowiązań innego Klienta.

REKLAMACJE

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za wady dostarczonego Dania. W razie stwierdzenia takiej Wady przez Klienta będącego Konsumentem przysługuje mu prawo do złożenia reklamacji albo pocztą tradycyjną na następujący adres: U dziewczyn ul. Potocka 33 01-631 Warszawa, albo pocztą elektroniczną na następujący adres e-mail: kontakt@udziewczyn.com
 2. Sprzedawca ma obowiązek ustosunkowania się do reklamacji złożonej przez Klienta będącego Konsumentem w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej wpłynięcia do Sprzedawcy. Za ustosunkowanie się do reklamacji rozumie się poinformowanie Klienta będącego Konsumentem o jej przyjęciu bądź odrzuceniu, przy czym brak ustosunkowania się w powyższym terminie nie oznacza odrzucenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje w formie elektronicznej na adres e-mail, z którego Klient będący Konsumentem przesłał Sprzedawcy reklamację, lub inny adres e-mail wskazany przez Klienta będącego Konsumentem w reklamacji.
 3. W przypadku gdy Sprzedawca rozpatrzy daną reklamacje pozytywnie, wówczas Danie nią objęte zostanie wymienione na inne, wolne od wad w możliwie najszybszym terminie. Jeśli wymiana będzie niemożliwa, Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny lub zaproponuje mu do wyboru inne Danie dostępne w Sklepie.

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ SPRZEDAWCĘ

 1. Administratorem (w rozumieniu przepisu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia 2016/679) w odniesieniu do Danych Osobowych przekazywanych Sprzedawcy przez Klientów lub osoby fizyczne składające oświadczenia woli lub dokonujące czynności faktycznych w imieniu i na rzecz Klientów, jest Sprzedawca.
 2. Klient, podając Sprzedawcy swoje Dane Osobowe, przyjmuje do wiadomości, że będą one przetwarzane przez Sprzedawcę w celu:
  • realizacji złożonego przez niego Zamówienia oraz zawartej z nim Umowy, w tym w celu rozpatrzenia zgłoszeń reklamacyjnych oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z Umowy;
  • archiwizacji, np. na potrzeby rachunkowe lub podatkowe.
 3. Osoby fizyczne składające oświadczenia woli lub dokonujące czynności faktycznych w imieniu i na rzecz Klientów, podając Sprzedawcy swoje Dane Osobowe, przyjmują do wiadomości, że będą one przetwarzane przez Sprzedawcę w celu:
  • kontaktowania się z nimi w związku z realizacją złożonego przez Klienta Zamówienia oraz zawartej z Klientem Umowy, w tym w związku z koniecznością rozpatrzenia zgłoszeń reklamacyjnych oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z Umowy;
  • archiwizacji, np. na potrzeby rachunkowe lub podatkowe.
 4. Ponadto Dane Osobowe podane przez Klienta lub osoby fizyczne składające oświadczenia woli lub dokonujące czynności faktycznych w imieniu i na rzecz Klientów, mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę w celach realizacji marketingu bezpośredniego, przy czym przesyłanie do powyższych osób fizycznych informacji handlowych drogą elektroniczną będzie miało miejsce, o ile taka osoba fizyczna wyrazi zgodę na ich otrzymywanie.
 5. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę przez okres:
  • w którym przepisy prawne nakazują nam przechowywać Dane Osobowe (np. w celach rachunkowych czy podatkowych);
  • wykonywania obowiązków wynikających z Umów zawartych z Klientami w tym upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z Umów (w przypadku posiadania przez Klienta aktywnego Konta Klienta w Sklepie – przez okres posiadania tego aktywnego Konta Klienta);
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy jako administratora, np. dochodzenia roszczeń, realizowania marketingu bezpośredniego przez Sprzedawcę, jak również kontaktowania się z osobami fizycznymi składającymi oświadczenia woli lub dokonujące czynności faktycznych w imieniu i na rzecz Klientów, jeżeli jest to niezbędne do zawierania lub realizacji Umów z Klientami, chyba że wcześniej skutecznie zostanie wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania przez Sprzedawcę Danych Osobowych.
 6. Odbiorcami Danych Osobowych mogą być zaufane podmioty trzecie świadczące na rzecz Sprzedawcy (i) usługi informatyczne (w tym hostingodawcy, administratorzy systemu, dostawcy oprogramowania itp.), (ii) usługi księgowe, rachunkowe, prawne, podatkowe i administracyjne, eventy marketingowe, call center. Ponadto odbiorcami Danych Osobowych mogą być również zewnętrzne firmy kurierskie i przewozowe, Poczta Polska S.A. oraz podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze itp.)
 7. Sprzedawca jest zobowiązany do ochrony Danych Osobowych przekazywanych mu przez Klientów lub osoby fizyczne składające oświadczenia woli lub dokonujące czynności faktycznych w imieniu i na rzecz Klientów, zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym przepisów Rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
 8. Klientom oraz osobom składającym oświadczenia woli lub dokonującym czynności faktycznych w imieniu i na rzecz Klientów, które podały Sprzedawcy swoje Dane Osobowe, przysługuje prawo do:
  • żądania od Sprzedawcy jako administratora dostępu do swoich Danych Osobowych, w tym uzyskania kopii tych Danych Osobowych;
  • żądania od Sprzedawcy jako administratora sprostowania swoich Danych Osobowych, które są nieprawidłowe, niekompletne, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
  • żądania od Sprzedawcy jako od administratora usunięcia swoich Danych Osobowych (tylko w określonych Rozporządzeniem 2016/679 sytuacjach, np. gdy nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, bądź gdy były przetwarzane niezgodnie z prawem);
  • żądania od Sprzedawcy jako administratora ograniczenia przetwarzania swoich Danych Osobowych (np. gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, bądź gdy administrator nie potrzebuje już danych osobowych dla celów przetwarzania, a jednocześnie są one potrzebne tej osobie do dochodzenia lub obrony roszczeń);
  • żądania od Sprzedawcy jako administratora przenoszenia swoich danych osobowych (w przypadku gdy przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do wykonania przez administratora umowy, której osoba, której dane dotyczą, jest stroną oraz jeżeli takie przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany), w tym przesłania tych danych innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych przez Sprzedawcę jako administratora (w związku ze swoją szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania Danych Osobowych w ramach uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, jak również w przypadku ich przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego);
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych / PUODO), jeżeli sądzą, że przetwarzanie Danych Osobowych ich dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez:

 • kontakt e-mailowy pod następującym adresem: kontakt@udziewczyn.com
 • kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej następujący adres Sprzedawcy: U dziewczyn ul Potocka 33 01-631 Warszawa wraz z dopiskiem „Dane Osobowe”, lub
 • kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: (+48) 882 001 736 w godzinach 9-19 od wtorku do niedzieli
 1. Podanie Danych Osobowych przez Klienta lub osoby fizyczne składające oświadczenia woli lub dokonujące czynności faktycznych w imieniu i na rzecz Klientów, jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne w celu należytej realizacji przez Sprzedawcę Zamówienia złożonego przez Klienta. A zatem Sprzedawca zastrzega brak możliwości przyjęcia Zamówienia do realizacji w przypadku braku podania wymaganych Danych Osobowych.
 2. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania Danych Osobowych przez Sprzedawcę zostały opisane w dokumencie zatytułowanym „Polityka Prywatności ”, który znajduje się pod adresem internetowym: udziewczyn.com/sklep i lokalnesloiki.com zakładce Gdzie i jak działamy / Polityka Prywatności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Regulaminu zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Wszelkie uwagi lub pytania odnośnie funkcjonowania Sklepu należy kierować drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: kontakt@udziewczyn.com Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane pytania.
 3. Kwestie sporne, jeśli Klient wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń od Sprzedawcy, w szczególności poprzez zwrócenie się:
  • do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów z bezpłatnym wnioskiem o wystąpienie do Sprzedawcy w sprawie ochrony praw i interesów Klienta (na zasadach wynikających z przepisów ustawy z 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów) albo
  • do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej bezpłatnym, pisemnym wnioskiem o wszczęcie procedury mediacji zmierzającej do polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między Klientem jako konsumentem a Sprzedawcą (na zasadach wynikających z przepisów ustawy z 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej.
 4. W przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, mogą być one poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego.
 5. Ponadto Sprzedawca informuje o możliwości rozwiązywania sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
 6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany dowolnych postanowień Regulaminu, jednakże z zastrzeżeniem, że Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę przed dniem wejścia w życie nowej treści postanowień Regulaminu będą realizowane według postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę.
 7. Zmiana Regulaminu dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści zmienianych postanowień Regulaminu w Serwis zdrowepudelka.com. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy rejestracji. Jeżeli w terminie 14 (czternastu) dni od daty poinformowania Klienta o zmianie Regulaminu, nie prześle on na adres poczty elektronicznej (e-mail) oświadczenia o braku akceptacji wprowadzonych zmian uznaje się, że zaakceptował on zmiany Regulaminu
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 1 listopada 2020 roku.